10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
09
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
66
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
50
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
58
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
35
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
46
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
21
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
54
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
76
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
45
1 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
81 60 ngày
39 60 ngày
08 60 ngày
34 60 ngày
52 60 ngày
22 53 ngày
16 53 ngày
60 53 ngày
18 53 ngày
73 53 ngày