10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
60
4 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
57
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
18
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
26
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
40
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
09
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
25
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
84
2 (lần)
Giảm 3 so với lần trước
95
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
53
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
81 -240 ngày
12 -244 ngày
70 -244 ngày
32 -247 ngày
07 -247 ngày
83 -247 ngày
85 -247 ngày
16 -247 ngày
11 -247 ngày
69 -247 ngày