10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
00
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
93
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
77
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
49
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
48
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
02
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
64
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
58
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
27
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
71
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
16 61 ngày
29 61 ngày
85 61 ngày
40 61 ngày
26 61 ngày
47 61 ngày
32 54 ngày
60 54 ngày
80 54 ngày
87 54 ngày