10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
69
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
33
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
43
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
45
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
31
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
72
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
54
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
25
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
83
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
67
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
44 -210 ngày
63 -217 ngày
47 -224 ngày
17 -224 ngày
60 -231 ngày
13 -231 ngày
56 -231 ngày
82 -238 ngày
92 -238 ngày
77 -238 ngày