10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
68
4 (lần)
Tăng 4 so với lần trước
18
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
00
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
11
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
91
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
24
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
03
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
87
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
81
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
30
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
31 59 ngày
59 59 ngày
51 59 ngày
61 52 ngày
56 52 ngày
25 52 ngày
60 52 ngày
44 52 ngày
22 52 ngày
67 45 ngày