10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
94
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
11
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
41
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
44
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
21
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
08
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
13
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
95
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
93
1 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
65
1 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
09 61 ngày
55 54 ngày
81 54 ngày
26 54 ngày
42 54 ngày
43 54 ngày
77 54 ngày
68 47 ngày
35 47 ngày
07 47 ngày