10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
09
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
62
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
14
3 (lần)
Giảm 2 so với lần trước
38
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
84
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
30
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
51
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
25
2 (lần)
Giảm 3 so với lần trước
32
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
52
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
21 -207 ngày
90 -207 ngày
86 -207 ngày
66 -214 ngày
26 -214 ngày
50 -214 ngày
33 -221 ngày
12 -221 ngày
36 -221 ngày
24 -221 ngày