10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
15
4 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
97
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
21
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
92
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
86
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
64
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
68
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
67
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
42
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
17
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
35 29 ngày
01 29 ngày
93 24 ngày
96 24 ngày
04 24 ngày
70 24 ngày
45 22 ngày
87 22 ngày
73 22 ngày
47 22 ngày