10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
98
4 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
73
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
01
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
59
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
46
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
22
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
13
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
80
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
07
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
15
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
28 -206 ngày
99 -206 ngày
03 -213 ngày
44 -213 ngày
57 -213 ngày
77 -220 ngày
36 -220 ngày
88 -227 ngày
38 -227 ngày
47 -227 ngày