10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
82
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
41
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
20
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
22
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
91
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
73
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
56
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
36
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
54
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
78
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
68 59 ngày
01 59 ngày
52 59 ngày
65 52 ngày
71 52 ngày
92 52 ngày
15 52 ngày
53 45 ngày
16 45 ngày
80 45 ngày