10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
83
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
67
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
27
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
51
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
82
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
52
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
60
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
46
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
34
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
02
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
11 27 ngày
69 27 ngày
87 27 ngày
58 24 ngày
43 24 ngày
29 24 ngày
72 24 ngày
47 24 ngày
45 20 ngày
53 20 ngày