10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
78
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
02
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
91
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
70
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
28
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
50
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
24
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
15
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
99
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
45
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
55 59 ngày
27 52 ngày
71 45 ngày
04 45 ngày
59 45 ngày
44 45 ngày
85 45 ngày
98 38 ngày
22 38 ngày
83 38 ngày