10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
60
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
47
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
53
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
68
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
78
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
75
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
59
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
71
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
38
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
36
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
66 60 ngày
17 60 ngày
44 60 ngày
98 60 ngày
57 60 ngày
10 60 ngày
50 53 ngày
89 53 ngày
91 46 ngày
22 46 ngày