10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
98
4 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
68
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
61
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
90
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
76
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
49
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
20
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
70
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
39
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
77
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
82 61 ngày
44 61 ngày
16 61 ngày
33 54 ngày
43 54 ngày
83 54 ngày
74 54 ngày
57 47 ngày
60 47 ngày
34 47 ngày