10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
22
4 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
08
4 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
44
3 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
65
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
00
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
69
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
25
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
62
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
56
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
38
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
13 -211 ngày
21 -218 ngày
30 -225 ngày
71 -225 ngày
36 -225 ngày
14 -225 ngày
05 -232 ngày
63 -232 ngày
33 -232 ngày
47 -232 ngày