10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
53
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
07
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
21
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
17
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
47
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
05
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
70
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
65
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
20
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
76
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
14 61 ngày
83 54 ngày
69 54 ngày
93 54 ngày
08 54 ngày
39 54 ngày
55 47 ngày
94 47 ngày
10 47 ngày
80 47 ngày