10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
17
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
94
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
53
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
65
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
67
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
39
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
61
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
07
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
47
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
50
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
01 59 ngày
24 59 ngày
48 59 ngày
90 52 ngày
92 52 ngày
88 52 ngày
72 52 ngày
79 45 ngày
52 45 ngày
29 45 ngày